Zurim

Photo Full Name Zurim Koncha Zaspa
Sex Male
Born 21/01/2008
Titles (abbreviations)
Pedigree #
Posterity details
Bloodline
Almak
Ow: Onishchenko
Tahir Iz Mar’inoy Rostchi
Ow: Onishchenko
Chan Tsarandoy Alu
UA.UKU.005244/98
Ow: Onishchenko
Abdula
Ow: Roginskaya
Tayshe Alu
UA.UKU.004348/97
Ow: Bushnyak
Gerda
UKU.R.000210/02
Ow: Berberov
Bars
UKU.R.004172/00
Agata
UKU.R.000208/02
L-aysha Green Hunter Hill
Ow: Vinogradov
Akchi Iromaz
Ow: Paliy
Rahmet
Hazra
Dzhuliya Green Hunter Hill Tsivil
Ow: Slukin
Sheyla
Анаша Конча Заспа
Ow: Onishchenko
Okhlamanov
Ow: Onishchenko
Philemon Pelenev
Zuhra
Aladzha
Ow: Fitisov
Azat
Akbilek
Nisa
Ow: Onishchenko
Kara-Kehl
UKU.003112/01
Johnny
UKU.R001038/00
B-Karina
UKU.R.000478/01
Alpha
UKU.R.000100/02
Ow: Babenko
Gaplan
RKF R 0000490
Barham-Ulduzu
UKU.R.004240/00